Daglig leder – både selskapsorgan og ansatt

Rettigheter og forpliktelser – både her og både der
Daglig leder er i en spesiell situasjon. Han er et selskapsorgan og har derfor rettigheter og forpliktelser etter aksjeloven. Samtidig er daglig leder en arbeidstaker. Han har derfor også rettigheter og forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Aksjeselskaper med mindre enn 3 millioner i aksjekapital er ikke forpliktet til å ha daglig leder. Er aksjekapitalen over 3 millioner må selskapet ha en daglig leder. At det i praksis likevel er slik at AS med lavere aksjekapital enn 3 millioner ofte har en daglig leder, skyldes altså ikke loven, men at det er en praktisk måte å organisere driften av en virksomhet på. For ASA er det obligatorisk med daglig leder uavhengig størrelsen på aksjekapitalen.

Det er styrets jobb å ansette daglig leder, med mindre vedtektene bestemmer at dette skal gjøres av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen.

Daglig leders arbeidsoppgaver
Etter aksjeloven skal daglig leder stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Ofte deles daglig leders arbeidsoppgaver inn i tre hovedområder; strategi, organisasjonsutvikling og operasjonell drift.

I samarbeid med styret skal altså daglig leder utvikle en strategi og en målsetting for selskapet. Det er da daglig leders ansvar å sørge for at organisasjonen – de ansatte og funksjonsfordelingen mellom disse – er tilpasset strategien. Er den ikke det, vil det være vanskelig å gjennomføre strategien. For det tredje er daglig leder ansvarlig for «day-to-day-operations». Den daglige driften må altså følges opp slik at målene oppnås.

Daglig leders verktøy
For å kunne uføre sine oppgaver har loven gitt daglig leder nyttige og nødvendige verktøy. Daglig leder har rett og plikt til å forberede saker som skal styrebehandles. Videre har han rett og plikt til å kreve at visse saker behandles av styret i samråd med styrets leder. Og daglig leder har rett og plikt til å delta på styremøter og han har rett til å uttale seg.

Mellom barken og veden
Selv om det er daglig leder som har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet, skal styret føre tilsyn med den daglige ledelse og har myndighet til å instruere daglig leder. Videre skal daglig leder i et AS rapportere til styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst fire ganger i året. Daglig leder av et ASA skal rapportere månedlig.

Utenfor daglig leders kompetanse ligger saker av uvanlig art eller av stor betydning. Hvilke saker som omfattes av dette er ikke definert i loven, og må vurderes ut i fra selskapets størrelse, den ordinære drift og alminnelige disposisjoner i selskapet. I slike saker må daglig leder som hovedregel innhente fullmakt fra styret.

Til tross for at daglig leder ikke alltid har kompetanse til å binde selskapet, er daglig leder normalt legitimert utad, og daglig leder kan i visse situasjoner dermed binde selskapet – selv om nødvendig kompetanse eller fullmakt mangler. Hvorvidt selskapet faktisk blir bundet av disposisjonen i slike tilfeller avhenger av avtalemotparten. Dersom avtalemotpart forstod eller burde ha forstått at daglig leder gikk utover sin kompetanse, og det ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende, kan selskapet bli ubundet av disposisjonen.

Arbeidstakeren
Arbeidsmiljølovens regler kommer til anvendelse også for daglig leders arbeidsforhold, men loven inneholder noen særlige unntak. Disse innebærer at daglig leder kan ha et noe svakere vern enn de fleste øvrige ansatte.

Et eksempel er arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel som regulerer arbeidstiden for arbeidstakere, herunder overtidsarbeid, søndags- og nattearbeid, ukentlig fri med mer. Kapittelet gjør unntak for ansatte med ledende og særlig uavhengige stillinger. Dette innebærer at daglig leder som regel ikke vernes av disse reglene. Hvorvidt daglig leder har en ledende eller særlig uavhengig stilling må imidlertid avgjøres konkret i hvert tilfelle.

Daglig leders stillingsvern i oppsigelsesspørsmål er som utgangspunkt likt øvrige ansattes stillingsvern. Den særlige rollen og ansvaret en daglig leder har, innebærer likevel at grunnlaget for oppsigelse kan være annerledes.

Videre inneholder arbeidsmiljøloven en begrensning i stillingsvernsreglene for virksomhetens øverste leder. Daglig leder er ikke alltid den øverste lederen, men i de tilfeller hvor daglig leder er den øverste leder gjelder ikke reglene om oppsigelse dersom det blir inngått forhåndsavtale om dette. En slik forhåndsavtale innebærer at det ikke kreves saklig grunn for beslutningen om oppsigelse, og at øverste leder ikke kan gå til søksmål med påstand om usaklig oppsigelse i henhold til de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven. For at en slik avtale skal være gyldig må øverste leder motta en etterlønn. Det stilles imidlertid ikke krav til etterlønnens størrelse.

Forfattere

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat

Tone-Lise
Pettersen

advokat