Fotball og moms og sånt

Kjøp og salg av fotballspillere

Ved salg av fotballspillere vil moderklubben omsette retten til å utnytte spilleren og motta vederlag for dette. Fra momsreformen 1. juli 2001 og frem til 1. juli 2010 ble omsetningen ved kjøp og salg av fotballspillere behandlet som såkalt avgiftsfri omsetning – også kalt fritatt omsetning eller omsetning med nullsats. Det innebærer at det ikke skal oppkreves merverdiavgift ved omsetning av fotballspillere (momssatsen er 0 %), men at det samtidig foreligger rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til slik omsetning.

Dette ble også fastslått i Start Toppfotball-kjennelsen av Agder Lagmannsrett 25. juni 2013. Skatt Sør mente at det skulle oppkreves merverdiavgift av omsetning av fotballspillere i 2006 og 2007, men tapte. Skatt Sør var uenig med lagmannsretten og anket til Høyesterett. Ved en kjennelse av 7. oktober 2013 nektet Høyesterett anken fremmet. Den enstemmige begrunnelsen var at «verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at anken blir prøvd». Med andre ord; Høyesterett var nok enig med lagmannsretten.

IK Start 1 – Skatt Sør 0. Dommeren hadde dømt. Kampen var ferdig. Man skulle altså kunne tro at ballen var blitt lagt død. Men som vi skal se – så enkelt var det nok ikke.

Omkamp på egen banehalvdel?

Det følger av Grunnloven at Høyesterett dømmer i siste instans. Det betyr det ikke er mulig å be om omkamp dersom man taper. Det betyr at man skal respektere avgjørelsen. Til tross for dette, nesten et halvt år etter at Høyesterett hadde satt endelig punktum i saken, sender Skattedirektoratet den 24. februar 2014 et brev til samtlige av landets skattekontorer med følgende budskap:

«Skattedirektoratet er av den oppfatning at den rettsoppfatning Agder lagmannsretts kjennelse bygger på er uriktig, og ikke kan danne grunnlag for endring av rettstilstanden for vurderingen av avgiftsmessig status for omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere».

Det er vanskelig å se det rettslige grunnlaget for at Skattedirektoratet kan fortsette kampen etter at dommeren har blåst. Alle andre må respektere rettskraftige avgjørelser. Dette gjelder også for Skattedirektoratet. I dette lyset er det derfor noe eiendommelig at Skattedirektoratet sender brev til alle sine skattekontor rundt omkring i landet med instruks om ikke å følge en endelig domstolsavgjørelse.

Stang ut

Skattedirektoratet prosederte i Start-saken på at omsetningen var fullt ut avgiftspliktig. Fra 1. juli 2010 ble loven også endret slik man ved salg av fotballspillere fra og med 1. juli 2010 må oppkreve 25 % moms ved slik omsetning – og man får fullt fradrag.

I Skattedirektoratets brev av 24. februar 2014 instrueres skattekontorene om å «legge til grunn at omsetningen av retten til å benytte idrettsutøvere var unntatt fra merverdiavgift for perioden mellom 1. juli 2001 og til 1. juli 2010».

Begrepet «unntatt» fra merverdiavgift betyr normalt at det ikke skal oppkreves moms og at det heller ikke foreligger rett til fradrag. Skattedirektoratet gir her en anvisning på en avgiftsbehandling som avviker både fra det Skattedirektoratet selv prosederte på i retten, den avviker fra det IK Start hadde lagt til grunn og den avviker fra den som domstolen la til grunn. Dessuten – den avviker fra det som ble ordningen i den nye loven 1. juli 2010.

Forvirring på spillerbenken

Skattedirektoratet innrømmer imidlertid at det er litt forvirret av momsreglene ved kjøp og salg av fotballspillere og uttaler i brevet fra februar i år:

«Det erkjennes at det har hersket usikkerhet rundt spørsmålet om hva som er riktig rettsoppfatning for denne omsetningen. Staten, ved Finansdepartementet og Skattedirektoratet har imidlertid aldri ment at omsetningen har vært fritatt».

De aller fleste kan havne i situasjoner hvor de mener noe, men sier noe annet. Generelt bør man imidlertid kunne legge til grunn at domstolene mener det de skriver. Og domstolene skriver at omsetningen var fritatt. Hva Skattedirektoratet mener og/eller skriver om fotball er derfor ikke avgjørende.

Forfatter

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat