Fradrag for transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader

Ved kjøp og salg av aksjeselskaper eller fast eiendom, kan man pådra seg betydelige kostnader til rådgivere, advokater, næringsmeglere, revisorer etc. Det er fristende å fradragsføre den inngående merverdiavgiften på tjenestene, og dermed redusere kostnadene med 25%. Så enkelt er det imidlertid ikke – man må man holde tunga rett i munnen. Reglene er både uoversiktlige og til dels uavklarte.

Utgangspunktet

Merverdiavgiftsloven åpner for momsfradrag dersom det gjelder en anskaffelse som er relevant til bruk i en avgiftsregistrert virksomhet. Det er ikke fradragsrett for anskaffelser til bruk i virksomhet som ikke er avgiftsregistrert. Kjøp og salg av aksjer er ikke en avgiftsregistrerbar virksomhet. Heller ikke kjøp og salg av fast eiendom anses som en avgiftsregistrerbar virksomhet. På den annen side; kjøp og salg av alle aksjene i et selskap kan være helt nødvendig for å i det hele tatt drive en avgiftsregistrert virksomhet. Eksempelvis ønsker mange å selge sine avgiftspliktige varer/tjenester gjennom et aksjeselskap. Det kan undertiden være noe tilfeldig om man eksempelvis ender opp med å kjøpe en fast eiendom eller om man kjøper et aksjeselskap som eier en fast eiendom. Disse forhold trekker i retning av at det likevel kan være rett til fradrag.

Avgiftspraksis

Skattedirektoratet aksepterte i lang tid fradragsrett for transaksjonskostnader. For eksempel ble det innrømmet fradragsrett for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom som ble brukt som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet, der salget hadde sammenheng med nedleggelse eller omorganisering av den avgiftspliktige virksomheten.

Et annet eksempel er tilfeller hvor et aksjeselskap eier alle aksjene i datterselskaper som eier eiendommer som blir utleid. Selskapene er fellesregistrert i Merverdiavgiftsregistret og frivillig registrert for utleie av bygg. Morselskapet selger så alle aksjene i ett av datterselskapene. I slike tilfeller var det fradragsrett for den fellesregistrerte enheten for inngående merverdiavgift på omkostninger knyttet til salget. Ett tredje eksempel er retten til fradrag for inngående avgift på anskaffelser av rådgivningstjenester som et morselskap pådrar seg som ledd i gjennomføring av kapitalforhøyelse.

Telenor-dommen og endret avgiftspraksis

I Høyesteretts dom i Telenor-saken fra 2015 ble Telenor nektet fradrag for inngående avgift på transaksjonskostnader knyttet til salg av 100% av aksjene i et datterselskap. Selv om dommen ikke gjaldt salg av aksjer i et eiendomsselskap, har Skattedirektoratet tolket dommen dithen at den også får betydning for salg av slike selskap.

I desember 2016 publiserte Skattedirektoratet derfor et såkalt fellesskriv til skattekontorene hvor de trakk tilbake sine tidlige standpunkt om fradragsrett. I denne uttalelsen legger direktoratet til grunn at det nå ikke lenger er fradragsrett for transaksjonskostnader verken ved salg av fast eiendom eller ved salg av aksjer. Imidlertid opprettholdes fradragsretten for transaksjonskostnader ved kapitalforhøyelse.

Ny dom i januar 2017

I januar i år avsa Borgarting lagmannsrett dom i Skårer Syd-saken. Dommen konkluderer med at det forelå fradragsrett for det aktuelle selskapet. Dommen var enstemmig, men er foreløpig ikke rettskraftig.

Skårer Syd Holding AS er et holdingsselskap som kjøpte aksjene i et selskap som var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie. Dette selskapet eide en eiendom som ble leid ut til avgiftspliktig butikkvirksomhet. Holdingselskapet fellesregistrerte seg med det kjøpte selskapet og et annet frivillig registrert eiendomsselskap. Avgiftsmyndighetene nektet holdingselskapet fradrag for transaksjonsomkostningene knyttet til kjøpet av aksjene, men lagmannsretten kjente vedtaket ugyldig. Lagmannsretten mente at adgangen til fradrag for transaksjonsomkostninger ved kjøp av aksjene i eiendomsselskapet måtte likestilles med fradragsretten dersom selskapet hadde kjøpt eller bygd eiendommen.

Oppsummering

Hvorvidt man har fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader synes i dag å bero blant annet på hvorvidt man er i kjøperposisjon eller om man er i selgerposisjon. Videre er det forskjell på om det gjelder aksjer i et ordinært AS eller aksjer i et eiendomsselskap og om det er fellesregistrering. Statens syn på spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader har i de siste årene blitt skjerpet, men lagmannsrettens avgjørelse i Skårer Syd-saken tyder på at siste ord neppe er sagt. Den som vurderer å la seg lede inn i fristelsene om fradragsføring av rådgiverkostnader, bør derfor konsultere sine rådgivere i forkant.

 

Denne artikkelen er også publisert på Hegnar.no.

Forfatter

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat