Moms på e-aviser

Ny Høyesteretts dom

En fersk sak fra Høyesterett gjaldt momsberegningen for Adresseavisens pakkeprodukt, som besto av både papiravis og e-avis. Etter merverdiavgiftsloven skal det ikke beregnes moms ved omsetning av papiraviser. Derimot skal det beregnes moms ved omsetning av e-aviser.

Partene (Skatteetaten og Polaris Media ASA) var uenige i hvilken pris som skulle legges til grunn for beregningen av merverdiavgift når pakken besto av både papiravis og e-avis.

Prisen for e-avisen var varierte avhengig av om man allerede var abonnent på papiravisen eller ikke. Abonnentene på papiravisen ble tilbudt tilgang på e-avis for kr. 519,- per år. Dersom man ikke hadde abonnement på papiravisen kostet e-avisen kr. 1.934,- per år. Ønsket man kun papiravis kostet dette kr. 2.713,- årlig, og den totale prisen for pakkeproduktet var dermed kr. 3.232,-. Dersom man abonnerte på både papir- og e-avis fikk man altså en rabatt sammenlignet med prisen for produktene hver for seg.

Spørsmålet var om dette skulle anses som en rabatt kun på e-avisen eller som en rabatt på begge deler.

Skatteetaten hadde lagt til grunn at abonnentene som hadde både papir- og e-avis i realiteten hadde fått rabatt på totalabonnementet. Skatteetaten mente således at det ikke bare dreide rabatt på e-avisen, men også om en rabatt på papiravisen. Etaten la dermed til grunn en høyere pris på e-avisen enn tillegget for e-avis skulle tilsi, ettersom de fordelte rabatten forholdsmessig på hhv. papiravisen og e-avisen. Merverdiavgiften for e-avisen ble dermed beregnet av kr. 1.345,-.

Adresseavisens eier, Polaris Media ASA, mente på sin side at kr. 519,- måtte være beregningsgrunnlaget, ettersom dette var tillegget papirabonnentene måtte betale for e-avisen.

Avtalen fastsetter vederlaget

Høyesterett startet med å fastslå at verken lov eller forarbeider ga bidrag til løsningen når produktet inngår i et pakkeprodukt, men at den formelle avtalen mellom partene er utgangspunktet når vederlaget – og dermed momsgrunnlaget – skal beregnes.

Det ble videre vist til forvaltningspraksis som tilsa at når en pakkeløsning med både avgiftsfrie og avgiftspliktige ytelser selges med rabatt måtte rabatten fordeles forholdsmessig på de ulike bestanddelene. Dette måtte ifølge Høyesterett være utgangspunktet for slike sammensatte ytelser.

Prisen på e-avis på kr. 519,- var som nevnt betinget av at man også hadde årsabonnement på papiravisen. Avgjørende for Høyesterett var om denne prisen avspeilet den reelle verdien av e-avisen som et tillegg til papiravisen. Hvis den reelle verdien var den samme som når e-avisen ble solgt separat, var det snakk om en rabattert pris, og prisreduksjonen måtte da fordeles forholdsmessig.

E-avis som et tilleggsprodukt

Polaris Media fremholdt at e-avisen for papirabonnenter fremsto som et tilleggsprodukt, ettersom abonnentene allerede hadde tilgang på materialet i papirform. For kunden var det av rent praktisk betydning å kunne lese det samme materialet f. eks. på nettbrett. E-avisabonnementet hadde også visse fordeler for Adresseavisen, som reduserte behovet for ettersending av avis f. eks. i ferier. Det var derfor naturlig at e-avisen hadde en lavere pris for papirabonnenter enn andre. Høyesterett var langt på vei enig i dette.

Prisfastsettelsen ble altså gjort utfra det synet at e-avisen hadde kommersielle formål når det kom som et tillegg til papirabonnementet, og måtte anses som et hjelpemiddel for papiravisabonnenter. E-avisabonnement alene hadde imidlertid karakter av å være en ren erstatning for papiravis. Pakkeløsningen og et rent e-avisabonnement hadde altså ulike kundegrupper, noe som forklarte prisforskjellen.

Det neste spørsmålet var om kr. 519,- kunne anses som den reelle markedsverdien på e-avisen. På bakgrunn av prisundersøkelser foretatt for Stavanger Aftenblad fant Høyesterett til at det var en klar markedsmessig begrunnelse for å prise e-avis i pakkeløsning lavere enn som et selvstendig abonnement. Prisen fremsto dermed som et reelt vederlag, og kr. 519,- ble lagt til grunn som beregningsgrunnlag.

Hva betyr avgjørelsen?

Avgjørelsen løser momsproblemet med prising av e-aviser der disse selges i pakkeløsning. Avgjørelsen klargjør at det fortsatt kan settes en rimeligere pris for e-avistillegg uten at momsen må beregnes av et høyere avgiftsgrunnlag. Forutsetningen er at prisen er reell.

Avgjørelsen gjaldt konkret e-aviser solgt sammen med papiraviser. Likevel vil avgjørelsen kunne få betydning for andre varer eller tjenester som selges samlet, der momssatsen på de ulike delene av pakkeløsningen varierer.

Forfattere

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat

Mathilde Strand
Wilhelmsen

advokat, i permisjon