Momsfallgruve fjernet

Ved fisjon og fusjon av fast eiendom har det vært særlige utfordringer ved overføring av justeringsplikt/rett for inngående merverdiavgift. Skattedirektoratet har nå vedtatt endringer i momsforskriften som løser problemet.

Endringene trådte i kraft 31. mars 2014.

Bakgrunn

Overdragelse av fast eiendom og andre kapitalvarer, utløser justeringsplikt. Det innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakebetales til staten. Slik tilbakebetaling kan unnlates dersom det avtales at erververen overtar justeringsforpliktelsen. Det er imidlertid et krav at erververen er et registrert avgiftsubjekt. Justeringsforpliktelsen har derfor ikke kunne overføres til et hjelpeselskap i forbindelse med omorganisering av eiendomsselskap.

Bruk av hjelpeselskaper

En mye benyttet transaksjonsform ved omorganisering av eiendomsselskaper er en såkalt «drop down». Ved en «drop down» legges en eiendom som tidligere var direkte eid av selskap A inn i et heleid datterselskap C. Aksjeloven setter imidlertid forbud mot en direkte fisjon til et datterselskap. For å oppnå den ønskede strukturen, må eiendommen først utfisjoneres til et hjelpeselskap. Deretter innlemmes hjelpeselskap B i selskap C (ved fusjon). Overføringen til hjelpeselskap B er således kun en mellomstasjon før endelig overføring til selskap C. Fisjonen av A med hjelpeselskap B som overtakende selskap, og den etterfølgende fusjonen mellom hjelpeselskapet B og selskap C kan selskapsrettslig skje simultant, men i nevnte rekkefølge.

Hjelpeselskapet ikke mva-registrert

Hjelpeselskap B er normalt ikke et registrert avgiftsubjekt. Hjelpeselskap B oppfyller dermed ikke vilkårene for overtakelse av justeringsforpliktelsen. Dersom fisjonen og fusjonen som beskrevet ovenfor, skjer simultant, vil selskap A måtte foreta samlet justering og tilbakebetaling av fradragsført avgift.

Justeringsforpliktelsen kan ikke overdras til endelig mottaker – selskap C, selv om selskap C’s bruk av den faste eiendommen er identisk med den bruk som ble utøvet av selskap A. Løsningen har da vært at en har registrert hjelpeselskap B i merverdiavgiftsregisteret og latt dette leve én avgiftstermin – det vil si 2 måneder – før gjennomføringen av fusjonen mellom hjelpeselskap B og selskap C.

Både skattereglene, regnskapsreglene og reglene om dokumentavgift legger til grunn kontinuitet ved slike transaksjoner. Men slik har det ikke vært for merverdiavgiften – før nå.

Den manglende adgangen til å overføre justeringsforpliktelse/rett ved bruk av hjelpeselskap økte partenes kostnader og man oppnådde heller ikke den kontinuitet som justeringsbestemmelsene var ment å ivareta. Det var derfor et stort behov for å endre avgiftsreglene på dette punkt.

Utvidet adgang til å overføre justeringsforpliktelsen

De nye reglene går ut på at overføringen av eiendommen fra selskap A til hjelpeselskapet B (eventuelt til hjelpeselskap B1, B2 osv.) kan skje uten at det inntrer plikt til samlet justering.

Vilkåret er at den midlertidige mottaker av den faste eiendommen (hjelpeselskap B eventuelt også hjelpeselskap B1, B2 osv.) innen samme avgiftstermin som fisjonen mellom selskap A og hjelpeselskap B gjennomføres, fusjonerer med en mottaker (selskap C) som oppfyller vilkårene for å overta justeringsforpliktelsen.

Dette innebærer at selskap C må registreres som avgiftsubjekt senest i samme avgiftstermin som fisjonen mellom selskap A og hjelpeselskap B gjennomføres. Det er videre et vilkår at den midlertidige mottakeren ikke tar den faste eiendommen i bruk.

Reglene gjelder også ved overføring av fast eiendom før fullføring. Også andre kapitalvarer enn fast eiendom omfattes, men regelendringen antas å få størst betydning for eiendomstransaksjoner. Også overføring av justeringsrett omfattes.

Intet solidaransvar

I det opprinnelige forskriftsutkastet som ble sendt på høring, foreslo Skattedirektoratet at overdragerende selskap og samtlige mottakere som er involvert i transaksjonen, skulle være solidarisk ansvarlige for justeringsforpliktelsene knyttet til den faste eiendommen.

Solidaransvar innebærer at selskap A likevel ikke helt ble kvitt sin justeringsforpliktelse selv om eiendommen var overdratt. Dersom justering utløses og hjelpeselskap B og selskap C ikke betaler, ville staten ha adgang til å gå på den tidligere eieren av eiendommen (selskap A) for hele momsbeløpet.

I forbindelse med høringsrunden kritiserte vi det foreslåtte solidaransvaret, både ved artikler her på HegnarOnline og i en omfattende artikkel i Revisjon & Regnskap nr.6/2012. Det er derfor gledelig at de nye reglene som nå er vedtatt ikke inneholder solidaransvar. De nye reglene gjør det derfor atskillig enklere for næringslivet å organisere og omstille seg på en best mulig bedriftsøkonomisk måte.

Forfatter

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat