Nye regler – nye utfordringer

Forslag til nye regler

Regjeringen Solberg la den 8. oktober 2015 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Ett av forslagene er å endre minstegrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret. Etter dagens regelverk skal en næringsdrivende registreres i merverdiavgiftsregisteret dersom han har avgiftspliktig omsetning som har passert kr. 50.000 i løpet av 12 måneder uavhengig av kalenderåret. Beløpsgrensen har stått uendret i en årrekke. Regjeringen foreslår derfor å øke minstegrensen til kr. 150.000.

Videre foreslår Regjeringen Solberg at en avgiftsregistrert virksomhet skal slettes fra merverdiavgiftsregisteret dersom omsetningsnivået synker under den nye minstegrensen på kr. 150.000.

Konsekvenser

Dersom forslaget vedtas, innebærer det at næringsdrivende kan drive sin virksomhet «momsfritt» så lenge man ikke selger for mer enn kr. 150.000. Slike virksomheter skal ikke beregne utgående merverdiavgift på salg av sine varer og tjenester. På den annen side vil virksomheten heller ikke ha rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i virksomheten.

Merk at dette er en momsregel, som ikke kan legges til grunn ved spørsmålet om en inntekt er skattepliktig. Omsetningen kan meget vel være skattepliktig, selv om den ikke er merverdiavgiftspliktig.

Sletting fra merverdiavgiftsregisteret er en justeringsutløsende begivenhet. Det innebærer at dersom en næringsdrivende har fradragsført inngående merverdiavgift på en anskaffelse, kan sletting i merverdiavgiftsregisteret medføre at fradraget må reverseres i samsvar med justeringsreglene. Regjeringen foreslår derfor en overgangsregel som skal skjerme næringsdrivende fra justering dersom de slettes fordi omsetningen har falt under kr. 150.000.

Konsekvenser for utleier dersom leietakers omsetning faller under grensen

Dersom grensen økes til kr. 150.000, kan det ikke utelukkes at enkelte leietakere vil bli slettet fra merverdiavgiftsregisteret. Dette vil medføre at lokalet som den slettede leietakeren leier, endrer avgiftsrettslig status fra til-bruk-i-avgiftsregistrert virksomhet til å være til-bruk-i-ikke-registrert virksomhet.

Slik endret status vil for det første redusere utleiers løpende rett til fradrag for inngående merverdiavgift på driftskostnader tilknyttet leieforholdet. For det andre kan det utløse plikt for utleier til å foreta justering av tidligere fradragsført inngående avgift på oppføring og påkostninger på den faste eiendommen. Slik forslaget til overgangsregel er formulert, synes ikke denne type justeringsbegivenhet å være skjermet. Dersom regelen blir vedtatt, bør utleier og leietaker regulere ansvaret for en slik justering i leiekontrakten.

Konsekvenser for salg av fast eiendom

Salg av fast eiendom kan utløse plikt for selgeren til å justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift. Dette løses i praksis ved at partene avtaler at kjøper skal overta ansvaret for justeringsforpliktelsene.

Et av vilkårene for at en avtale om overtagelse av justeringsforpliktelser skal være gyldig, er at kjøperen blir registrert i merverdiavgiftsregisteret senest i samme avgiftstermin som kjøper overtar eiendommen. Dette vilkåret skaper hodebry også i dag – særlig dersom overtagelsen skjer mot slutten av en avgiftstermin.

Det er mange eksempler på at skatteetaten nekter å godta at justeringsforpliktelsen er overført til kjøper fordi kjøperen ikke rakk å bli registrert i merverdiavgiftsregisteret samme termin som han overtok eiendommen. Konsekvensen er at selgeren må tilbakeføre tidligere fradragsført merverdiavgift, til staten, og dette kan utgjøre betydelige beløp.

Vilkåret om registrering i samme avgiftstermin vil kunne skape ytterligere hodebry dersom registreringsgrensen økes fra kr. 50.000 til 150.000. Dersom forslaget vedtas slik det nå foreligger, vil det kunne gå noe lengre tid før kjøperen oppfyller vilkårene for registrering i merverdiavgiftsregisteret. Risikoen for at kjøperen ikke blir avgiftsregistrert i samme avgiftstermin som overtagelsen av eiendommen vil derfor øke – dermed øker risikoen for at en avtale om overtagelse av justeringsforpliktelser ikke vil stå seg.

I visse tilfeller vil dette problemet kunne løses med en særskilt søknad om fellesregistrering av selger og kjøper. I andre tilfeller kan problemstillingen unngås ved at kjøperen søker om en særskilt forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret – altså at han blir registrert før han har hatt omsetning på minst kr. 150.000. Men i noen tilfeller vil adgangen til å overføre justeringsposisjonen kunne gå tapt.

Tenk moms – så slipper du å tenke på etterberegning

Regjeringen Solberg har fremholdt at forslaget til regelendring er en forenkling. Det er usikkert om regjeringen Solberg har reflektert over alle effektene av sitt forslag til regelendring. Dersom forslaget blir vedtatt i sin nåværende form, må selger og kjøper være enda mer oppmerksom på merverdiavgiftsreglene – og de må så tidlig som mulig i en potensiell transaksjon foreta de nødvendige avgiftsrettslige grep.

Alternativet kan fort bli en dyr affære.

Forfatter

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat