Snart kan du bygge mer uten å søke

Fire partier – ny lovnader

Den 17. januar presenterte Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti en ny og felles politisk plattform – og etablerte med det en flertallsregjering.

Den såkalte Granavolden-plattformen erstatter Jeløya-plattformen fra januar 2018, og den nye regjeringsplattformen innehold en lang rekke punkter der det fastslås at «regjeringen vil» det ene eller det andre. Vi har sett nærmere på noen punkter som gjelder byggesaksbehandling.

Bygge uten å søke

Høyre og Fremskrittspartiet har tilbake fra 2013 holdt fokus på «forenkling» – og et utslag av dette er reglene som ble endre slik at man fra 1. juli 2015 har kunnet bygge blant annet frittliggende garasje på inntil 50 kvadratmeter – uten at man trenger å søke bygningsmyndighetene i kommunen om tillatelse.

Slikt unntak fra søknadsplikt gjelder eksempelvis også for terrasser på under 15 kvadratmeter som er lavere enn en halvmeter over det opprinnelige terrenget.

Reglene har virket i noen år – og Granavolden-plattformen bærer bud om at slike unntak nå skal utvides og justeres.  Plattformen slår fast at regjeringen både vil «forenkle krav til saksbehandling» og at de vil gå videre med prosjektet fra 2015 og «redusere antall søknadspliktige tiltak».

Hva kan vi forvente fremover?

Helt konkret har firepartiregjeringen nå listet opp tre typetilfeller:

  • fjerne søknadsplikt for platting og terrasse
  • utvide kravene til søknadsfri garasjebygging
  • gjøre det lettere å etablere utleiedel i tilknytning til egen bolig

Platting og terrasse er som nevnt over allerede lov uten søknad i bestemte tilfeller, så her blir det spennende å se om det er vilkårene knyttet til høyde og størrelse som nå skal justeres – eller om det er andre grep regjeringspartiene har planlagt. Regelen om søknadsfrihet opp til 15 kvadratmeter gjelder også for «tilbygg» – forutsatt at dette ikke skal benyttes til beboelse. Tiden vil vise om regjeringen også ønsker å ta tak i det noe urimelige som ligger i at du kan bygge på huset ditt uten søknad – men ikke benytte det nye arealet til annet enn lagringsplass eller lignende.

Søknadsfri garasjebygging er også på plass pr i dag, men her har det etter det vi erfarer oppstått en del problematikk med grensedragningen rundt vilkåret om at slik garasje må være «frittliggende», og videre at søknadsfriheten ikke uten videre gjelder for alle i hele landet. For alle som har boliger i områder regulert til Landbruks-, natur og friluftsområder (LNF) gjelder det fremdeles søknadsplikt også for oppføring av garasje. Dersom regjeringen ønsker å utvide ordningen som sådan kan det være at areal- og høydebegrensningene skal revurderes også for garasjene.

Etablering av en utleiedel i egen bolig er ikke søknadspliktig pr i dag. Da forutsetter vi at etableringen ikke krever fasadeendringer eller annet som er søknadspliktig, og at oppholdsrommene oppfyller kravene til varig opphold og rømning. Etablering av en egen boenhet er derimot søknadspliktig. Det er den eventuelle endring fra det som kalles en tilleggsdel til en egen/ny hoveddel som utløser slik søknadsplikt – og som samtidig utløser betydelige krav blant annet til brannskiller, parkering, bodareal med videre. Denne grensegangen har skapt en del uklarheter og i perioder også varierende saksbehandling i forskjellige kommuner. Vi mener det er positivt at regjeringen vil se nærmere på mulig forenkling knyttet til dette regelverket.

Enda litt enklere

Når man sammenholder status pr i dag med det som fremgår av regjeringsplattformen kan man kanskje oppsummere med å si at det tilsynelatende skal bli enda litt enklere å bygge litt mer i tilknytning til egen bolig.

Har man større byggeprosjekter på gang er det fremdeles søknadsplikt – og ofte både hensiktsmessig og nødvendig med bistand fra både arkitekt og advokat. Vi ser frem til videre utvikling og nye avklaringer og forenklinger innen plan- og bygningsretten.

 

Denne artikkelen er også publisert på Hegnar.no.


 

Bing Hodnelands avdeling for Fast Eiendom & Entreprise yter juridisk bistand om alle aspekter ved eierskap, drift og utvikling av fast eiendom samt til entreprenører, byggherrer og konsulenter i alle faser av entrepriseprosjekter. Vår bistand er tuftet på faglig styrke, bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

Vi har bred kompetanse og kan blant annet bistå ved spørsmål rundt søknadsplikt.

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende samtale hvis du har spørsmål – så finner vi sammen den beste løsningen.

Forfatter

Knut
Hodneland

partner | advokat