Ansvaret for importmoms og særavgifter flyttes

Finansdepartementet varsler i en pressemelding 4. mars 2014 at Tollvesenet og Skatteetaten skal omorganiseres.

Omorganiseringen vil innebære at:

• Ansvaret for å forvalte særavgifter flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten
• Ansvaret for å forvalte merverdiavgift ved innførsel av varer flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten

«Gjennom å samle ansvaret for skatt og avgift i én etat kan vi løse oppgavene bedre og mer effektivt. Næringslivet vil oppleve større samordning og en mer helhetlig behandling i skatte- og avgiftssaker. Samtidig gir en styrket grensekontroll bedre beskyttelse av det norske samfunnet. Vi får to effektive, moderne og framtidsrettede etater», uttaler finansminister Siv Jensen i pressemeldingen.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten skal nå sammen utrede hvordan overføringen av særavgifter og innførselsmerverdiavgift kan gjennomføres på en best mulig måte. Overføringen skal være gjennomført senest 1. januar 2016.

I dag behandles alle avgiftsspørsmål av Skatteetaten bortsett fra importmoms og særavgifter. Mange av våre klienter har opplevd at dagens skille gir merarbeid og åpner for misforståelser.

Bing Hodneland ser positivt på forslaget. Selv om det trolig vil være de samme saksbehandlerne  som behandler saken, men at disse nå skal være ansatt i Skatteetaten og ikke i Tolletaten, er det lov å håpe på at en samling av all avgiftskompetanse i en etat vil kunne gi mer ensartet og korrekt praktisering av reglene.

 

Forfatter

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat