Revidert Nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen Solberg la i dag 14. mai 2014 frem sitt forslag til Revidert Nasjonalbudsjett 2014. Nedenfor gir vi deg en oversikt over de viktigste endringsforslagene på skatte- og avgiftsområdet.

Skatt

Det er ikke foreslått endringer i inntektsskattereglene for landbaserte skattytere (selskaper og personlige skattytere).

I Revidert Nasjonalbudsjett omtales saker som departementet arbeider med. Dette gjelder blant arbeidet som departementet har for å styrke skattyters rettssikkerhet i skattesaker, herunder omtales arbeidet med ny klageordning i skattesaker, hvor forslag ble sendt på høring 28. april 2014.

Det foreslås innstramming i reglene om offentlige skattelister. Departementet foreslår å opprettholde dagens ordning med offentliggjøring av skattelistene på skatteetaten.no. Innstrammingen går ut på at opplysninger om hvem som har søkt i skattelista skal bli tilgjengelig for skattyter på skatteetaten.no. I tillegg foreslår departementet at skattyteren også skal få innsyn i hvem som har fått opplysninger ved skriftlig utlevering av skattelisteopplysninger. Dette gjelder likevel ikke dersom den som har fått opplysningene er ektefelle, dødsbo, konkursbo eller domstol. De nye reglene er foreslått tatt inn i ligningsloven § 8-8 nr. 3 med virkning straks og for skattelistene for 2013.

Nye merverdiavgiftsregler for utleie av fast eiendom

Dagens regler om krav til særskilt søknad om frivillig registrering av utleievirksomhet, kan gi svært uheldige utslag.

I flere tilfeller har ordinært avgiftsregistrerte virksomheter startet med utleie av fast eiendom, men i god tro «glemt» å søke om særskilt frivillig registrering, og likevel opptrådt som om utleien var avgiftspliktig. En utleier, som ikke er frivillig registrert i tillegg til sin ordinære avgiftsregistrering, har etter dagens regler ikke rett til fradrag for inngående avgift på anskaffelser til utleievirksomheten og må tilbakeføre fradraget. Utleier som ikke er frivillig registrert har heller ikke anledning til å oppkreve merverdiavgift av husleien.

Denne formalfeilen har kostet mange utleiere dyrt, har i sannhet vært «liten tue som velter stort lass».

Regjeringen foreslår at kravet til særskilt søknad om frivillig registrering for utleie av fast eiendom for virksomheter som allerede er ordinært registrert, oppheves.

Dette er foreslått gjennomført ved at ordinært avgiftsregistrerte virksomheter også anses som frivillig registrert for utleie av fast eiendom «dersom utleieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig».

Hvorvidt vilkåret «behandles som merverdiavgiftspliktig» er oppfylt, beror på en konkret helhetsvurdering.

Bygg som er ferdigstilt: Dersom en ordinært avgiftsregistrert næringsdrivende ønsker at utleieforholdet skal anses avgiftspliktig, må han utstedte husleiefaktura med spesifikasjon av merverdiavgift. Salgsdokumentet (fakturaen) vil da tilkjennegi at utleieren ønsker at leieforholdet omfattes av den frivillige registreringen.

Bygg under oppføring: For bygg under oppføring vil det normalt ikke utfaktureres husleie før ved overtagelse. I disse tilfellene foreslår departementet at det er den eller de inngåtte leiekontrakter som vil dokumentere om utleier ønsker å anse utleieforholdet som avgiftspliktig. Det må derfor fremgå av leiekontrakten(e) at husleien vil blir fakturert med tillegg av merverdiavgift.

For virksomheter som ikke allerede er ordinært registrert, men som ønsker å bli frivillig registrert, må – for å få et momsnummer – nødvendigvis fortsatt søke om slik frivillig registrering.

Etter dagens regler er det slik at en søknad om særskilt frivillig registrering for utleie av fast eiendom gjelder fra og med den momsterminen søknaden er datert.

Regjeringen foreslår at virkningstidspunktet kan settes seks måneder tilbake i tid fra søknadstidspunktet.

For utleiere som allerede er ordinært registrert, og hvor det etter forslaget ikke lenger vil være krav om særskilt søknad, knyttes virkningstidspunktet til seks måneder før avgiftsbehandlingen av utleieforholdet ble «tilkjennegitt».

Som eksempel på slik tilkjennegivelse, nevner departementet at hvis en utleier med ordinære momsterminer, utfakturerer husleie med merverdiavgift i august, vil utleier bli ansett frivillig registrert for utleien fra og med det samme årets første momstermin (januar-februar).

Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft fra og med 1. juli 2014.