Unngå skattesmell ved innleie

Det er høy aktivitet i markedet for norske film- og tv-produksjoner hvilket også medfører bruk av utenlandsk arbeidskraft. Ved innleie av arbeidskraft er det en potensiell skattefelle som det er spesielt viktig å være klar over for norske produsenter.

Arbeidsgivere med egne ansatte har plikt til å innberette lønn og innbetale forskuddstrekk. Innberetningspliktig lønn er også grunnlag for arbeidsgiveravgift. Den ansatte vil på sin side bli skattlagt for lønnen. Hvis det er innbetalt for lite i forskuddstrekk, vil den ansatte få restskatt. Er det betalt for mye, vil den ansatte få refundert det overskytende fra skatteoppkreveren. Hva skjer dersom produsenten leier inn personell for eksempel fra utlandet?

Sett at en norsk produsent (Produsent AS) leier inn personell fra et dansk selskap, som ikke er uvanlig i for eksempel internasjonale dramaproduksjoner. Personellet som leies inn vil være ansatt i det danske selskapet. Det er derfor det danske selskapet som har arbeidsgiverpliktene. Hvorvidt det blir arbeidsgiveravgift avhenger av om de ansatte er medlem av dansk eller norsk trygdeordning. Som regel vil de være medlem av bostedsstatens trygdeordning, og sosiale avgifter (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift) skal derfor ikke betales til Norge hvis dokumentasjonsreglene er fulgt. Men hva skjer dersom den danske arbeidsgiveren ikke innberetter eller innbetaler forskuddstrekket til norske myndigheter? Risikerer Produsent AS ansvar?

Svaret er ja.

Hvis personellet som leies inn er artister etter artistskatteloven, gjelder særregler. La oss forutsette at det danske personellet som leies inn ikke er artister, men for eksempel stab på en dramaproduksjon.

Siden personellet er leid inn til Produsent AS vil de bli skattepliktig til Norge fra første oppholdsdag. Dette følger av norsk skattelov, og denne beskatningsretten er i behold etter den nordiske skatteavtalen. De danske ansatte blir derfor skattepliktig til Norge for lønnen som er opptjent for arbeidet i Norge. Den danske arbeidsgiveren skal innberette og innbetale forskuddstrekk, men hva skjer dersom dette ikke gjøres? Den danske ansatte vil da få restskatt. Skatteoppkreveren kan kreve dette av den enkelte ansatte og arbeidsgiveren i Danmark, men dette er selvfølgelig ikke optimalt. Inndriving av krav på tvers av landegrensene er ikke enkelt. Da er det enklere å kreve inntektsskatten av den norske innleieren, Produsent AS.

Ved innleie har nemlig innleier et solidaransvar etter skattebetalingsloven. Hvis utleier i Danmark ikke gjennomfører forskuddstrekk etter skattebetalingsloven, kan derfor regningen sendes til innleier. Deretter er det opp til innleier å kreve pengene tilbake fra utleier.

I praksis ser vi at det inngås avtaler hvor partene regulerer hvem som skal ha ansvar for innberetning og forskuddstrekk. Det fremgår for eksempel at utleier alene er ansvarlig for å gjennomføre plikter etter skattelovgivningen. Innleier tror da gjerne at han er fri for ansvar. Det er han ikke. Ansvaret etter loven kan ikke partene avtale seg bort i fra. For å få fritak for solidaransvaret må innleier søke om fritak. Søknaden sendes til skatteoppkreveren, og det er fullt og helt opp til skatteoppkreveren å innvilge fritak. Hvis søknad ikke er sendt og skatteoppkreveren gjør ansvar gjeldende overfor innleier, kan innleier overfor skatteoppkreveren ha en vanskelig sak. Mellom profesjonelle parter er det strenge krav. I praksis ser vi gjerne at kemneren opprettholder kravet mot innleier, og viser til at partene kunne ha benyttet seg av fritaksordningen.

For mange er skatt en betydelig kostnad og det blir ikke bedre dersom man må betale andres skatt i tillegg. Solidaransvaret bør man definitivt manøvrere seg unna.

Forfatter

Rune
Andersen

partner | advokat

Kategori
nyheter
Krediteringer

Illustrasjon: https://pixabay.com/no/photos/backstage-scenen-buehenbeleuchtung-16786/